İŞE BAŞVURU SIRASINDA KVK ONAYI

BİLGİ FORMU VE MUVAFAKATNAME

Sayın İlgili,

Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz Başvuru Formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin Firmamız tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

 İş Başvuru Formunda yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz;

 • Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi,
 • Tarafınızla iletişim sağlanması,
 • İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
 • Geçmişte görev yaptığınız Kurumların ilgili birim ve kişileri(Yönetim, teknik birimler ve İK Departmanları) ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız ve performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli hakkında bilgi sahibi olunması,
 • Referanslarınızın araştırılması ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız ve performansınız hakkında bilgi sahibi olunması,
 • Kişilik özelliklerinize ve aile profilinize dair fikir sahibi olunması,
 • İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
 • Ücret ve yan hakların belirlenmesi,
 • Çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 • İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,
 • İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda iletişim kurulacak kişilerin bilgilerine sahip olunması,
 • İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık durum ve geçmişinize dair bilgi sahibi olunması

Amacıyla işlenmektedir.

Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır. 

Firmamız tarafınıza ait kişisel verileri, pozisyona uygunluğunuzun tespiti adına ücret ve insan kaynakları araştırmaları yapan danışmanlık şirketleri ve hukuk büroları, işyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda sağlık hizmetleri görevlileri ile paylaşabilecektir. Yine tecrübe ve yetkinliklerinizin grup şirketlerimizden(şirket ortaklarının sermayedar oldukları diğer tüzel kişilikler) birindeki açık pozisyon için uygun olması halinde, verileriniz ilgili şirkete aktarılabilecektir.

Firmamıza, yakınlarınız, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, referanslarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin (hukuken rıza vermeye yetkin oldukları hallerde) verilerinin işlenmesi (aktarım da dâhil) ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.  Bu muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu veya alacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 2 YIL süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.

İş başvurusu nedeniyle bu Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, fotoğrafınız dâhil olmak kaydıyla belirtilen verileri firmamız ile paylaşmanızın ihtiyari olduğunu, bu halde sadece kendi iradeniz ile Firmamız ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.

Bununla birlikte işbu muvafakatname kapsamında verilen iznin muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Firmamız tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Mod Tasarım A.Ş.

Aşağıdaki bölümü imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

 • Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma politikalarına ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi,
 • Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini serbest irademle onayladığımı,
 • Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, yukarıda belirtilen 3.kişiler ile paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiğimi,
 • Ayrıca Firmanız ile yakınlarıma, ailem ve/veya bakmakla yükümlü olduğum kişilere, referanslarıma ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak (aktarımda dâhil) rızalarını aldığımı aşağıyı imzalayarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad-Soyad

Tarih-İmza

Fiyat Teklifi Al

Ürünlerimizi ve markalarımızı daha iyi tanımak için
Bize ulaşın.


  This will close in 0 seconds

  Bize Ulaşın